Cổng hơi MS04

Cổng hơi song long tranh châu kèm lân sư rồng.