Cổng hơi MS13

Cổng hơi song long tranh châu động thổ, khánh thành…