Cổng hơi MS25

Cổng hơi song long tranh châu kèm khinh khí cầu