Cổng hơi MS27

Cổng hơi song long tranh châu khởi công