Hồ bơi MS32

Hồ bơi có thể ứng dụng làm nơi chơi đùa an toàn cho trẻ với bóng nhựa.