Máy bơm hơi rối hơi

Máy bơm rối hơi màu đồng dành cho rối hơi 1 chân
– 2 máy bơm rối hơi  dành cho rối hơi 2 chân