Rối hơi MS23

Rối hơi nhà sách. rối hơi không đầu.